Fotocredit:

Vi gjør Bodø grønnere!

I 2015 kom Miljøpartiet De Grønne for første gang inn i Bodø bystyre. Fire år senere kan vi se tilbake på noen innholdsrike år der vi har flyttet debatten, endret politikken og fått mange viktige gjennomslag for mennesker og miljø.

1. september, 2019

Her kan du lese vårt politiske regnskap for vår aller første periode som bystyreparti. Vi er stolt av alt vi har fått til med én representant i bystyret!

 

På vei mot klimarettferdighet

Klima er vår tids viktigste sak. Klimahensyn må gjennomsyre alle politikkområder og alle avgjørelser som tas – også i lokalpolitikken. Miljøpartiet De Grønne er garantisten for at politikerne hever blikket og alltid vurderer konsekvensene for klimaet.

Siden 2015 har vi

 • fått flertall for å erklære klimakrise, som første norske kommune
 • fått gjennomslag for at hele kommuneorganisasjonen skal Miljøfyrtårn-sertifiseres
 • sørget for at kommunens klima- og energiplan er revidert og forbedret
 • bidratt til økt fokus på kommunens rolle som utbygger, blant annet ved økt bruk av massivtre og krav om BREEAM-sertifisering

 

Dyrevelferd på dagsorden

Dyrevelferd har lenge vært et ikke-tema i Bodø-politikken. Det har endra seg de siste fire årene. På vårt initiativ har bystyret

 • sagt nei til utleie av kommunal grunn til sirkus med ville og eksotiske dyr
 • pålagt kommunen å gå i dialog med Dyrebeskyttelsen for å utarbeide retningslinjer for håndtering av dyr som eies av personer som ikke kan ta vare på seg selv
 • satt fokus på dyrevennlig mat, med innføring av kjøttfri dag i kommunens kantiner og et mål om 15 % andel økologisk mat i kommunens kjøkken

 

En samferdselspolitikk som prioriterer

Byutviklingen i Bodø har lenge skjedd på bilens premisser. Å gjøre det enklere å ta grønne reisevalg er bra både for bymiljøet, klimaet og folkehelsa. Den siste perioden har vi bidratt til

 • tidenes mest ambisiøse sykkelplan, med blant annet nye sykkelruter, bedre vintervedlikehold og støtteordning for kjøp av elsykkel
 • flertall for en grønn fase 2 av Bypakke Bodø, med fokus på trafikksikkerhet, myke trafikanter og kollektiv, og innfasing av elektriske bybusser
 • et taktskifte i tilretteleggingen for elbil, med 30 nye kommunale ladepunkter, støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, og vedtak om at kommunens kjøretøy skal være nullutslipp

 

Vern av naturen

Grønn tenkning tar utgangspunkt i at naturen har en egenverdi, uavhengig av nytten den måtte ha for oss mennesker. Vi har sikret flertall

 • mot å delta i regjeringens Klimaskog-prosjekt, med utplanting av gran (en fremmed art nord for Saltfjellet) som klimatiltak
 • for lokal regulering av motorkjøretøy til sjøs, som vannscooter og rib (legges fram for politisk behandling høsten 2019)
 • for videre drift av RamSalten våtmarkssenter på Kjerringøy
 • for å oppbemanne kommunens miljøavdeling

 

En skole for alle

I Bodø-skolen skal alle kunne finne sin plass. Vi har jobbet for en skole som ser styrkene og utfordringene til hver enkelt elev. Vi har bidratt til

 • økt lærertetthet
 • økt helsesykepleierdekning
 • å redusere omfanget av testing og målstyring
 • etablering av mellomtrinn ved Alberthaugen skole

 

Mer inkludering, medvirkning og mangfold

De Grønne elsker mangfold! I Bodø skal alle mennesker kunne leve ut egen personlighet, egen legning og eget livssyn. Kommunen skal sikre at ingen faller utenfor på grunn av inntekt eller funksjonshemminger, og at innbyggerne høres før politikerne fatter sine vedtak. I løpet av de siste fire årene har De Grønne

 • fått gjennomslag for etablering av Bodø ByLab
 • gått i spissen for innføring av fritt brukervalg innen BPA
 • styrket Krisesenteret i Salten med nye stillinger
 • støttet etableringa av Røde Kors’ utlånssentral BUA

 

Fokus på internasjonal solidaritet

Den grønne bevegelsen er en global solidaritetsbevegelse. De siste fire årene har vi fått gjennomslag for

 • å stoppe import av varer fra okkuperte områder
 • at Bodø kommune skal Fairtrade-sertifiseres
 • at Bodø kommune skal gjøre sitt for en klimarettferdig verden ved å sikre at kommunens virksomhet foregår innenfor rammene av 1,5-gradersmålet

 

Tiltak mot plastforsøpling

De siste fire årene har alvoret i plastforsøpling som miljøproblem gått opp for alvor gått opp for oss. Her har Bodø-politikerne vært tidlig ute med å iverksette tiltak. De Grønne har fått flertall for

 • utfasing av miljøskadelig gummigranulat i kommunens kunstgressbaner
 • forbud mot salg av heliumballonger og organisert ballongslipp på kommunal grunn