Fotocredit:

Vår kravliste til forhandlingene er klar

Miljøpartiet De Grønne i Bodø stiller med følgende kravliste til forhandlinger etter kommunevalget 2019:

6. september, 2019

Hovedkrav:

 • Kommende områdeplan for Rønvikjordene skal avvises. Områdene N1, O1 og O2 tilbakeføres til LNFR i kommende kommuneplanprosess.
 • Bodø kommunes klimamål høynes til 70 % kutt innen 2030. Dette målet skal danne grunnlaget for årlige klimabudsjett fra 2020.
 • Bystyrets vedtatte handlingsregler skal danne grunnlaget for det økonomiske handlingsrommet de neste fire årene.
 • Mellomtrinn ved Alberthaugen, vedtatt opprettet i kommunebudsjettet for 2019, skal opprettholdes.
 • Bypakke Bodø fase 2 gjennomføres i henhold til bystyrevedtak fra februar 2019. Bodø kommunes areal- og transportplanlegging skal ta utgangspunkt i målet om nullvekst i personbiltrafikken.
 • Kommunedelplan for sykkel skal gjennomføres. De prioriterte rutene skal være opparbeidet senest 2022 og rulleres årlig – nye tas inn når en rute er ferdig opparbeidet.
 • Det skal utarbeides en kommunal dyrevelferdsplan.

 

Øvrige politiske krav til forhandling:

SKOLE

 • Det igangsettes et pilotprosjekt med etablering av trafikksikre hjertesoner rundt utvalgte barne- og ungdomsskoler.
 • Det igangsettes prøveprosjekter med leksefri småskole
 • Det skal sikres fortsatt høy lærertetthet i Bodø-skolen
 • Alle elever i Bodø-skolen skal ha tilgang til skolehage eller annen naturbruksaktivitet
 • Lærerne skal gis mulighet til å styrke sin kompetanse innen relasjonsledelse og psykisk helse
 • Helsesykepleierdekningen i Bodø-skolen skal økes
 • Den samiske undervisningen i skolene skal styrkes for å gi elevene en god og rettmessig undervisning i samsvar med Læreplanverket – Samisk.

 

KLIMA

 • Nye kommunale bygg skal sertifiseres til minst BREEAM Very Good. Ved nybygg og rehabilitering skal det gjøres vurderinger av karbonavtrykk i et livsløpsperspektiv.
 • Bodø kommunes virksomhet skal styres etter årlige klimabudsjett
 • Kommunens støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier skal videreføres

 

BYUTVIKLING/AREAL

 • Prinsens gate mellom Solparken og Rådhusparken stenges for biltrafikk for å bedre trafikksikkerheten og gjøre parkområdet mer attraktivt
 • Det er et mål å bevare grønne lunger i og rundt byen, spesielt grøntområder som brukes av barn og unge
 • Det skal opprettes en stilling som byarkitekt
 • Det tillates ikke flere fritidsboliger i Bodø-marka
 • Sentrumshandelen skal skjermes for handelsutvidelser utenfor sentrum. Nye kjøpesentre og utvidelser av eksisterende kjøpesentre tillates ikke.
 • Satsingen på bydelssentre videreføres, jfr. kommuneplanens arealdel fra 2018
 • Nye arbeidsplasser med mange ansatte skal lokaliseres til områder med kollektivdekning

 

EN ANSVARLIG KOMMUNE

 • Det igangsettes en prosess som skal sikre at alle kommunale planer og strategier vurderes opp mot FNs bærekraftsmål
 • Arbeidet med Fairtrade-sertifisering av Bodø kommunes virksomhet skal igangsettes
 • Det tas initiativ til en større gjennomgang av Bodø kommunes finansforvaltning, med sikte på å stille krav til miljø og bærekraft
 • Miljø skal vektes minst 30 % i kommunens anbud
 • Hele kommuneorganisasjonen skal Miljøfyrtårn-sertifiseres i løpet av perioden
 • Retningslinjene i kommunens næringsfond skal revideres. Kravet til egenfinansiering endres slik at de legger til rette for gründere og SMB. Formålet til fondet endres til å inkludere grønne næringer og initiativ som bidrar til å løse klima- og miljøutfordringene.

 

KULTUR

 • Det er et mål å samordne museer og institusjoner i Bodøsjøen-området
 • Bodø kommune skal opprette et kulturråd som koordinerende organ for bredden i kulturlivet i Bodø.
 • Den samiske satsingen i Stormen bibliotek skal styrkes
 • Bodø kommune skal sikre et godt tilbud av tilrettelagte lokaler for bredden i kulturlivet

 

FOLKEHELSE

 • Styringsgruppa for folkehelse videreføres som arena for tverrfaglige diskusjoner på tvers av kommunens avdelinger
 • Kommunens tilbud om støttekontakt skal styrkes, og det er et mål å gjøre det mer attraktivt å være støttekontakt.
 • Skolene i Bodø skal tilrettelegges for at alle elever skal ha mulighet til å gå på skole i sitt nærmiljø. Arbeidet med å sikre universell utforming ved kommunens skoler skal være en prioritert oppgave. 

 

NATURVERN

 • Det stilles krav om nullutslippsløsninger (null lus, null rømning, null partikulære utslipp) ved avsetting av nye områder til akvakultur/oppdrett
 • Lokal regulering av vannscooter/rib skal vedtas.