Fotocredit:

Bodø skal bort fra verstingliste

NRK har i vår satt søkelys på norske kommuners evne til å overholde kravene til rensing av avløp. En rekke kommuner, deriblant Bodø, bryter rensekravene. Kloakk inneholder næringssalter som kan gi algeoppblomstring og dødt bunnvann, i tillegg til miljøgifter, bakterier og virus, patogener og plastpartikler: http://bit.ly/2ttUZCV

 

For å få mer kunnskap om hva Bodø kommune gjør for å bedre dette, ba Håkon Møller, bystyrerepresentant for De Grønne og leder for PNM-komiteen, administrasjonen orientere om situasjonen i komiteens maimøte.

16. juni, 2017

 

Marvin Johansen fra teknisk avdeling fortalte at den store utfordringen er manglende separering, som betyr at avløp og overvann går inn i samme avløpssystem. Når kloakken ikke er konsentrert, fungerer ikke renseanlegget skikkelig. Separering av overvann og avløp utbedres fortløpende ved rehabilitering av avløpssystemet.

Hovedrenseanlegget for Bodø sentrum ligger på Kvalvikodden. Dette anlegget har erstattet 23 utslippspunkter som tidligere gikk ut i havna. Hvert år leveres 700 tonn slam fra Kvalvikodden til Iris. Likevel oppnår anlegget bare 46 % rensing. Anlegget i Hammervika ligger på 48 %. Kravet om 50 % rensing av kloakkslammet oppfylles bare ved renseanlegget på Skanseodden.

Ved Nedre Hunstadmoen og i Stokkvika går store mengder kloakk urensa rett i havet. Bodø kommune planlegger bygging av et nytt renseanlegg i Stokkvika som skal løse dette. Her blir det bedre separering enn i dag. Anlegget har en anslått kostnad på 44 millioner kroner + mva: http://bit.ly/2rCtgPb

Anlegget i Mørkvedbukta planlegges flyttet og oppgradert når området skal utbygges.

Ellers i kommunen finnes det i dag ca. 1700 slamavskillere knytta til boliger og fritidsboliger. Disse overvåkes digitalt og tømmes av slamsugebil. I Misvær er det et biologisk anlegg som oppnår svært gode resultater, med opp mot 100 % rensing.

Miljøpartiet De Grønne kommer til å følge situasjonen tett, og vil jobbe for at investeringer i avløpsnett og nye renseanlegg får de nødvendige bevilgningene.