Fotocredit:

Bekymret for Bodø-økonomien

Årsmøtet i Miljøpartiet De Grønne i Bodø ble avholdt i helgen. I en uttalelse uttrykker årsmøtet bekymring for den økonomiske utviklingen i Bodø kommune.

21. januar, 2020

Uttalelsen kritiserer regjeringen for at overføringene til kommunene reduseres. Samtidig må de økonomiske rammebetingelsene være styrende for kommuneøkonomien, ifølge årsmøtet.

– Konsekvensene av å se bort fra bystyrets vedtatte målsettinger vil være mer alvorlige og mer usosiale enn om omstillingen starter nå, heter det i uttalelsen, som ble enstemmig vedtatt.

– Det er viktig at kommunens økonomi ikke går feil vei i forhold til målene bystyret selv har satt. Å møte fremtidens klimatiske, demografiske og sosiale utfordringer krever en sunn økonomi, sier lokallagsleder Bjørn Vidar Vangelsten.

Les hele resolusjonen under.

 

Nye grep for en bærekraftig kommuneøkonomi

Hvert år vedtar bystyret et sett med økonomiske handlingsregler som skal sikre en bærekraftig kommuneøkonomi. Handlingsreglene omfatter resultatgrad, fondsgrad, gjeldsgrad og belastningsgrad. I tillegg vedtas en overordna indeks som viser summen av handlingsreglene.

Fra 2019 til 2020 er fire av disse indikatorene forverret. Unntaket er belastningsgraden, som øker på grunn av en ekstraordinær avdragsutsettelse i 2020-budsjettet. I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan forverres to av indikatorene ytterligere fram mot 2023. Ingen av målsettingene forventes å kunne oppnås innen 2023.

Omstillingen til et robust lavutslippssamfunn må skje ut fra et solid økonomisk fundament. Klimakrisa vil kreve at kommunene er med på tunge samfunnsløft knytta til klimatilpasning av samferdselsinfrastruktur, bygg, energiforsyning og næringsliv. Slike oppgaver kommer på toppen av store demografiske utfordringer knytta til eldrebølge og, for Bodøs vedkommende, lavere befolkningsvekst.

Miljøpartiet De Grønne er sterkt kritisk til at Stortingets overføringer til kommunene faller akterut i forhold til prisveksten. Vi ønsker en regjering som prioriterer velferden i kommune-Norge fremfor skattekutt til landets rikeste. Likevel: På samme måte som det ikke finnes noe alternativ til å la naturen og økosystemene danne rammen for samfunnsutviklingen, må de økonomiske rammebetingelsene være styrende for kommuneøkonomien. Konsekvensene av å se bort fra bystyrets vedtatte målsettinger vil være mer alvorlige og mer usosiale enn om omstillingen starter nå.

 

Miljøpartiet De Grønne i Bodø

  • ser med bekymring på den økonomiske utviklingen i Bodø kommune
  • mener at en av våre viktigste oppgaver er å bidra til at kommuneøkonomien er sunnere ved utgangen av perioden enn den var i 2019
  • vil, ved nye kostnader og investeringer, prioritere det som underbygger grønn omstilling og utvikling
  • vil i god tid før neste budsjettbehandling tydeliggjøre hvilke nye drifts- og innsparingstiltak vi vil kunne akseptere i budsjett og økonomiplan 2021-2024