Fotocredit:

Alt klart for importstopp av bosettervarer

Etter Miljøpartiet De Grønnes initiativ i bystyret ligger alt til rette for at Bodø kommune sier nei til kjøp av varer fra områder under folkerettsstridig okkupasjon.

22. juni, 2018

Les interpellasjonen Ja til etisk handel og ordførerens svar nederst i saken.

− Genevekonvensjonen fra 1949 er en sentral del av folkeretten. Her står det at «okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den okkuperer». Undertegnede mener menneskerettighetene vanskelig kan ivaretas når produksjonsstedet befinner seg i et område som er okkupert i strid med folkeretten, og oppfordrer bystyret til å presisere dette med tanke på innkjøpsreglementet, sa bystyrerepresentant Håkon Møller da han fremmet interpellasjonen i bystyremøtet i forrige uke.

Ordføreren var positiv til forslaget:

− Ordfører deler interpellantens oppfatning av at kjøp av varer og/ eller tjenester produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon ikke er forenelig med kommunens ambisjon om å stille høye seriøsitetskrav til våre innkjøp. Ordfører har allerede bedt rådmannen om at vi får en sak i løpet av vinteren 18/19 som omhandler våre seriøsitetskrav, med sikte på å utbedre disse ytterligere. Ordfører vil be rådmannen vurdere og eventuelt innarbeide intensjonen i interpellasjonen i forbindelse med denne saken, og bystyret vil få anledning til å vurdere innholdet i dette når saken kommer til behandling, svarte ordfører Ida Pinnerød.

− Jeg ser fram til saken, og regner med at vi da får gjort presiseringene jeg har etterspurt, kvitterte Møller. Han brukte også anledningen til å minne rådmannen om bystyrets vedtak fra 2016 om at Bodø skal jobbe for å bli Fairtrade-kommune.

Et lignende forslag ble avvist i bystyret i fjor, mot stemmene til Rødt, SV og De Grønne. Møller uttalte da til NTB at han ville vurdere å ta opp saken på nytt. Han sa også at han var misfornøyd med Rødts innfallsvinkel til saken, og mente at fokuset burde ligge på kommunens ansvar som innkjøper, og ikke spesifikt på Israel/Palestina-konflikten.

 

Ja til etisk handel

Retningslinjer for anskaffelser i Bodø kommune ble vedtatt av Bodø bystyre 20. juni 2013. Avsnittet om etisk handel er knapt, men det går fram av retningslinjene at de skal «… ivareta bl.a. menneskerettigheter, miljø og faglige og sosiale rettigheter på produksjonsstedet».

Genevekonvensjonen fra 1949 er en sentral del av folkeretten. Her står det at «okkupasjonsmakten kan ikke deportere eller flytte en del av sin egen sivilbefolkning til det område som den okkuperer». Undertegnede mener menneskerettighetene vanskelig kan ivaretas når produksjonsstedet befinner seg i et område som er okkupert i strid med folkeretten, og oppfordrer bystyret til å presisere dette med tanke på innkjøpsreglementet.

I Midtøsten er okkupasjonen av palestinsk territorium og utvidelsen av ulovlige bosetninger et av de viktigste hindrene for en fredelig tostatsløsning. EU har derfor krevd at varer fra ulovlige bosetninger merkes med at de stammer fra okkuperte områder. I Vest-Sahara, som har vært okkupert av Marokko siden 1975, tilbyr marokkanske myndigheter skattelette og subsidier til bosettere for å høste av de rike fiskeri- og fosfatressursene. Norske myndigheter fraråder norsk næringsliv å drive virksomhet her. I begge tilfellene er eksport av varer til det europeiske markedet med på å opprettholde okkupasjon og ulovlige bosetninger.

Norske kommuner kan ikke og skal ikke vedta utenrikspolitikk. Men vi kan vedta at etiske hensyn skal veie tyngre ved kommunale anskaffelser. Det gjorde bystyret da forslaget om å starte arbeidet med Fairtrade-sertifisering av Bodø kommune ble enstemmig vedtatt i 2016. Som en kommune som jobber målretta for å fremme solidaritet og rettferdighet, bør Bodø kommune også avstå fra å kjøpe varer og tjenester produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon.

I forbindelse med bystyrets behandling av interpellasjonen «Boikott varer og tjenester produsert i okkuperte områder» som ble fremmet for bystyret i februar 2017, ble det vist til at lovligheten av lignende vedtak fattet i Trondheim og Tromsø da var til vurdering i Utenriksdepartementet, og at utfallet var usikkert. I mai i år konkluderte UD med at vedtakene er lovlig fattet.

Forslag til vedtak:

1. Bodø bystyre viser til Retningslinjer for anskaffelser i Bodø kommune og innkjøpsreglementet til Samordna Innkjøp i Nordland, og understreker at kjøp av varer/tjenester produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon ikke er forenelig med de etiske kravene vedtatt av Bodø kommune.

2. Bystyret ber rådmannen sørge for at Bodø kommune krever dokumentasjon på at varer ikke kommer fra okkuperte områder, som de okkuperte områdene på Vestbredden, i Vest-Sahara og lignende, i tilfeller der dette er en aktuell problemstilling.

Svar fra ordfører:

Innledningsvis vil jeg si at ordfører deler interpellantens vurdering av at vi som offentlig innkjøper og utbygger har et særlig ansvar for å sikre seriøsitet og også at vi bør benytte vår mulighet til å stille krav som bidrar til et mer solidarisk og rettferdig samfunn. Dette var bakgrunnen for at vi allerede i 2015 tok initiativ til å få en sak som omhandlet seriøsitetskrav, og som har vist seg å være både viktige og positive for både kommunen og næringslivet i Bodø.

Vi har etter at vi innførte seriøstetskravene i Bodø kommune vinteren 2016 i alle våre konkurranser (rammeavtaler) krav om at ILO-konvensjonen nr. 94 åtte punkter skal oppfylles. Vi har i tillegg krav (i forbindelse ved kjøp av matvarer) om at leverandøren oppfyller krav til leveranse av Fairtrade produkter.

Ordfører deler interpellantens oppfatning av at kjøp av varer og/ eller tjenester produsert i områder under folkerettsstridig okkupasjon ikke er forenelig med kommunens ambisjon om å stille høye seriøsitetskrav til våre innkjøp. Ordfører har allerede bedt rådmannen om at vi får en sak i løpet av vinteren 18/19 som omhandler våre seriøsitetskrav, med sikte på å utbedre disse ytterligere. Ordfører vil be rådmannen vurdere og eventuelt innarbeide intensjonen i interpellasjonen i forbindelse med denne saken, og bystyret vil få anledning til å vurdere innholdet i dette når saken kommer til behandling.

Med det anser ordfører interpellasjonen for besvart.